پنل آموزشی فن گستر دوره آموزشی ساعت ماه شهریه پیش پرداخت قسط مبلغ قسط تعمیر تلفن همراه 130 2.5 761/000 311/000 3 150/000 تعمیر تبلت 40 1 380/000 0 0 0 سیستم...